Редакционная политика

Усі статті, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка націлена на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника.

Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Процедура рецензування у більшості випадків є анонімною для рецензента та для автора. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопра­цюван­ня або відхилено.

Для статей, що подаються до редакції, неприпустимо:

  • повторна публікація: подача статей в декілька журналів, що є порушенням умов  публікації рукописів і має протиріччя з загальноприйнятою у світі видавничою етикою;
  • дублювання публікації (самоплагіат): подання до журналу і публікація схожих або ідентичних рукописів у різні журнали, подекуди різними мовами. Подання одного і того ж матеріалу у разні видання, у тому числі разними мовами вважається самоплагіатом.
  • плагіат: неправомірне використання чужих ідей і результатів досліджень без відповідного посилання на їх джерело, повне або часткове навмисне присвоєння авторства на результати  досліджень інших вчених;
  • фабрикація і фальсифікація даних: фабрикація даних означає, що автор не проводив дослідження, а результати є вигаданими . Фальсифікація даних означає, що автор вносив деякі зміни до наведених даних.