Авторефераты диссертаций

Астахова К.В. [мол.]. Розвиток інститутів освітньої сфери у трансформаційній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / Астахова Катерина Вікторівна; [наук. кер. Яременко О.Л.] ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. ‑ Х., 2007. ‑ 20 с. ‑ Бiблiогр.: с. 16-17 (14 назв).

 

Бірченко О.В. Оптимізація професійного самовизначення випускників вищих навчальних закладів України в умовах становлення ринку праці : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.06 / Бірченко Олена Володимирівна ; [наук. кер. В.І. Астахова] ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. ‑ Х., 2002. ‑ 18 с. ‑ Бiблiогр.: с. 14-15 (10 назв).

Войно-Данчишина О.Л. Правове регулювання вищої юридичної освіти та науки в Росії в ХІХ ст. (на матеріалах українських губерній) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Войно-Данчишина Ольга Леонідівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. ‑ Х., 2006. ‑ 19 с. ‑ Бiблiогр.: с. 16 (7 назв).

Калашнікова Л.В. Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Калашнікова Людмила Володимирівна ; Нац. ун-т внутр. справ. ‑ Х., 2005. ‑ 20 с.

Комір Л.І. Еколого-економічні протиріччя та шляхи їх вирішення в умовах перехідної економіки : автореф. дис. … канд. екон. : 08.01.01 / Комір Людмила Іванівна ; Харк. держ. ун-т. ‑ Х., 1997. ‑ 18 с.

Михайльова К.Г. Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування та діяльнісний потенціал : автореф. дис. на здоб. … д-ра соціол. наук : 22.01.01 / Михайльова Катерина Геннадіївна ; [наук. конс. Астахова В.І.] ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. ‑ Х., 2008. ‑ 32 с. - Бiблiогр.: с. 24-30 (70 назв).

Статівка Н.В. Державне регулювання продуктивності – механізми державного управління аграрного сектора економіки України : автореф. дис. на здоб. … д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Статівка Наталія Валеріївна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 40 с. ‑ Бiблiогр.: с. 33-37 (39 назв).

Тимошенков І.В. Інституційні основи розвитку системи освіти : автореф. дис. на здоб. … д-ра екон. наук : 08.00.01 / Тимошенков Ігор Владиславович ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. ‑ Х., 2014. ‑ 37 с. ‑ Бiблiогр.: с. 27-35 (67 назв).

Слюніна О. В. Вербалізація природних стихій в українській поезії 80-х– 90-х років ХХ століття : Автореф. дис… канд. філол. наук / О. В. Слюніна. – Харків, 2012. – 20 с.

Валюкевич Т. В. Концепт ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ  в англійській мовній картині світу : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Т.В. Валюкевич. – Харьков, 2015. – 20 с. (1 п.л.);

Мітіна Г. М. Управління персоналом як фактор формуванння розвитку людського капіталу організації : автореф. дис. канд. соціол. наук : 22.00.04 / Мітіна Ганна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. (1 п.л.);

Строкович Г. В. Стратегічне управління якістю функціонування підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Строкович Ганна Віталіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – 40 с.        (2,5 п.л.).

Миколенко О. П. Інституційна адаптація економічних систем до процесів глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Миколенко Олена Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. –  Харків, 2016. – 17 с.      (1,06 п.л.).

Чучиліна К. С. Чинники професійного успіху молодих фахівців у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Чучиліна Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 20 с. (1,25 п.л.).

Пенцова Н. В. Організаційно-економічне регулювання розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Пенцова Наталія Вадимівна; Полтава. Вищий навчальний заклад Укоопспілки, ун-т. економіки і торгівлі –  Харків, 2016. – 24 с. (1,5 п.л.)/

Более полную информацию о диссертациях и авторефератах преподавателей и ученых Академии можно посмотреть  в электронном каталоге Центра научно-гуманитарной информации или в электронном архиве по ссылкам:

для внешних пользователей;

для внутренних пользователей.