Изучаемые дисциплины

Перечень дисциплин, изучаемых по специальности 054 - Социология

Обязательные:

Актуальні проблеми сучасної соціології.

Актуальні проблеми філософського пізнання.

Англійська мова (ділового та наукового спілкування).

Інформаційні технології в науці.

Методологія, методика та організація наукових досліджень.

Новітні соціологічні теорії.

Сучасні методики соціологічних досліджень.

По выбору аспиранта:

Глобальні проблеми сучасності: соціологічний аналіз.

Інновації в теорії та практиці управління персоналом.

Педагогіка та психологія вищої школи.

Сучасні методи та технології вивчення суспільства.

Сучасні освітні концепції та практики.

Сучасні соціально-педагогічні технології.

Тренінг наукової комунікації.

Українська мова (академічне письмо).

Управління проектами.

Управління соціальними процессами.

 

Перечень дисциплин, изучаемых по специальности    051 Экономика

Обязательные:

Фахова іноземна мова.

Актуальні проблеми філософії.

Методологія і технологія наукових досліджень. Економічні науки.

Математичні методи та моделі  у наукових дослідженнях.

Сучасні педагогічні технології.

Новітні економічні теорії.

Глобальні економічні тенденції.

Сучасна промислова політика в ЄС та Україні.

Сучасні проблеми податкової політики.

По выбору аспиранта:

Українська мова (академічне письмо).

Тренінг наукової комунікації.

Міжнародні разрахунки і валютні оперції.

Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємтсва.

Особливості бізнес-планування в сучасних умовах.

Прикладна теорія ігор.

Забезпечення якості функціонування підприємств.

 

Перечень дисциплин, изучаемых по специальности 035 Филология

Обязательные:

Підготовка наукових публікацій, анотування та реферування

Актуальні проблеми філософського пізнання

Методологія, методика та організація наукових досліджень

Сучасні педагогічні технології

Історія лінгвістичних вчень

Опис мови в синхронії та діахронії

Історія англійської мови

Соціо- і прагмалінгвістика

Дискурсологія

По выбору аспиранта:

Українська мова (академічне письмо)

Тренінг наукової комунікації

Вища освіти в Україні та за кордоном

Інформаційні технології в науці

Когнітивна лінгвістика. Концептологія

Лексикологія, теоретична граматика та стилістика англійської мови

Друга іноземна мова (із зазначенням мов)

Лінгвістика тексту

Теорія міжкультурної комунікації

Мова та мовлення. Суспільна роль мови

Психологічні напрями у науці про мову. Психологічні проблеми семантики

Принципи морфологічного та синтаксичного аналізу. Парадигматичні та синтагматичні стосунки в граматиці

Фразеологія  як відображення етноспецифічної, концептуальної та мовної картини світу