ДИССЕРТАЦИИ, ВЫПОЛНЕНЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ В. И. АСТАХОВОЙ

 

ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Осипова Н. Ф. Первичный студенческий коллектив как субъект формирования личности специалиста : автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 22.00.06 / Осипова Наталья Филипповна ; Моск. пед. гос. ун-т. – М., 1993. – 33 с.

Герасiна Л. М. Оновлення сучасної вищої школи в контекстi глобальних проблем освiти: автореф. дис. ... д-ра соцiол. наук : 22.00.06 / Герасіна Людмила Миколаївна ; Харк. держ. ун-т. – Х., 1994. – 34 с.

Клiмова Г. П. Освiта як феномен цивiлiзацiї : автореф. дис. ... д-ра фiлос. наук : 09.00.03 / Клімова Галина Павлівна ; Ун-т внутр. справ. – Х., 1997. – 40 с.

Сидоренко О. Л. Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Сидоренко Олександр Леонідович ; Ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 38 с.

Михайльова К. Г. Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування та діяльнісний потенціал : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.01.01 / Михайльова Катерина Геннадіївна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2008. – 32 с.

 

КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Жовтая Г. Н. Высшая школа как социальный институт (особенности функционирования в современном советском обществе) : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Жовтая Галина Николаевна ; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1991. – 18 с.

Пригін О. О. Особливостi формування i дiяльностi студентських громадсько-полiтичних об’єднань в умовах становлення багатопартiйностi в Українi : автореф. дис. ... канд. фiлос. наук : 09.00.11 / Пригін О. О. ; Харк. пед. iн-т. – Х., 1993. – 17 с.

Кузь О. М. Вища школа України напередоднi ХХI столiття: стан та перспективи розвитку: автореф. дис. ... канд. соцiол. наук: 22.00.06 / Кузь Олег Миколайович ; Харк. держ. ун-т. – Х., 1995. – 19 с.

Сахань О. М. Студентськi iнтереси та їх роль у становленнi соцiальної зрiлостi майбутнiх спецiалiстiв : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.06 / Сахань О. М. ; Харк. держ. ун-т. – Х., 1995. – 22 с.

Очкасова М. П. Особливості розвитку приватної вищої освіти в Україні: соціол. аналіз : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.06 / Очкасова Марія Петрівна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2001. – 18 с.

Бірченко О. В. Оптимізація професійного самовизначення випускників вищих навчальних закладів України в умовах становлення ринку праці : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.06 / Олена Володимирівна Бірченко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2002. – 18 с.

Топчій Т. В. Інституціоналізація безперервної освіти в Україні: факторна обумовленість : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Топчій Тетяна Василівна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 20 с.

Шанідзе Н. А. Система безперервної освіти як чинник соціалізації особистості : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Шанідзе Надія Олександрівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2006. – 16 с.

Сабатовська І. С. Соціокультурні чинники формування професійної культури фахівця в сучасній вищій школі : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Сабатовська Інна Сергіївна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2009. – 17 с.