УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ

 

Глобальные проблемы образования и особенности их проявления в Украине : учеб. пособие / В. И. Астахова, Г. П. Климова ;. – Х., 1995. – 63 с.

Соцiологiя : конспект лекцiй / [В. І. Астахова, Г. Ю. Васильєв, В. Д. Водник та ін.] ; М-во освiти України, Нац. юрид. акад. – Х., 1995. – 108 с. – Авт. також: Ю. I. Золотарьова, Л. М. Герасiна, Н. П. Осипова, О. В. Ставицька, О. В. Сердюк.

Соціологія : курс лекцій / [В. І. Астахова, В. М. Піча, О. М. Семашко та ін.] ; М-во освіти України, ІЗМН, НДІ «Проблеми людини» ; за ред. В. М. Пічі. – К. : Заповіт, 1996. – 341 с.

Основы социологии : хрестоматия : учеб. пособие для студентов и преподавателей / [В. И. Астахова (рук. авт. кол-ва), Г. Ю. Васильев, В. Д. Водник и др.] ; Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.». – Х. : Прапор, 1997. – 128 с.

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. Кн. 1 : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І–ІV рівнів акредитації / [Астахова В. І., Астахова К. В., Бондарєв Є. О. та ін.] ; за заг. ред. М. І. Панова. – К. : Ін Юре, 2002. – 478 с.

Соціальна робота. Кн. 3 : хрестоматія : навч. посіб. / Ін-т вищ. освіти АПН України, Держ. центр соц. служб для молоді ; [уклад. В. В. Аксьонова, В. П. Андрущенко, В. І. Астахова та ін.]. – К., 2002. – 395 с. – Показ. імен: с. 387–390. – Показ. термінів: с. 391–393.

Курс лекций по социологии образования: учеб. пособие для вузов / [В. И. Астахова, Е. В. Астахова, Л. А. Белова и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Х. : Изд-во НУА, 2003. – 423 с.

Соціологія : підручник / [Н. П. Осипова, В. І. Астахова, В. Д. Воднік та ін.] ; за ред. Н. П. Осипової ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – К. : Юрiнком Iнтер, 2003. – 335 с.

Загальна соціологія: хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. В. Г. Городяненка ; [уклад.: В. Г. Городяненко, С. В. Легеза ; авт. ст. В. І. Астахова та ін.]. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006. – 515 с. – Бiблiогр.: с. 513.

Курс лекций по социологии образования : учеб. пособие для студентов вузов / [авт. кол.: В. И. Астахова, Е. В. Астахова, Е. А. Подольская и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Х. : Изд-во НУА, 2009. – 462 с. – Библиогр. в конце тем.. – Глоссарий: с. 436–451.